Przejdź do treści

Monitoring i nadzór przyrodniczy

Monitoring

Monitoring proinwestycyjny polega na regularnych pomiarach i obserwacjach wybranych gatunków (roślin naczyniowych, mszaków, wątrobowców, porostów, grzybów) oraz ekosystemów (zbiorowisk roślinnych, siedlisk przyrodniczych), w celu pozyskania informacji o zmianach zachodzących w nich w określonym czasie. Jest to faktyczne określenie jak dana inwestycja oddziałuje na środowisko na etapie eksploatacji.

Prowadzony monitoring skupia się głównie na ocenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków objętych ochroną prawną lub uznanych za rzadkie. Zakres monitoringu proinwestycyjnego szczególnie dotyczy wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej siedlisk przyrodniczych (81 typów) oraz gatunków wymienionych w załącznikach II, IV i V, w tym 49 gatunków roślin, mszaków oraz porostów (całe rodzaje ).

Nadzór przyrodniczy

Głównym celem nadzoru przyrodniczego jest kontrola inwestycji na etapie jej realizacji, tak aby zminimalizować jej wpływ na środowisko przyrodnicze. Zazwyczaj jest następstwem wydanej decyzji środowiskowej która definiuje warunki na których inwestycja jest realizowana. Działania w ramach nadzoru obejmują fizyczne zabezpieczanie stanowisk gatunków lub siedlisk przyrodniczych, jak również konsultacje i pomoc merytoryczną.