Przejdź do treści

Raport OOŚ

Obowiązek przygotowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko (Raport OOŚ) wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Raport OOŚ ma na celu dostarczenie szczegółowych informacji umożliwiających analizę kryteriów określonych w art. 62 ust. 1 oraz 66. Zawiera on kompleksowy opis oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., wykonanie Raportu OOŚ jest obligatoryjne dla przedsięwzięć z kategorii znacząco oddziaływających na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. W tym rozporządzeniu znajduje się lista inwestycji o dużej skali i strategicznego znaczenia, które zawsze znacząco oddziałują na środowisko są to m.in. linie wysokiego napięcia, linie kolejowe oraz drogi. Ponadto na obszarach Natura 2000 lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie również wymaga się przygotowania dokumentacji środowiskowej. Natomiast dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, decyzja o przeprowadzeniu oceny oddziaływania jest podejmowana przez właściwy organ na podstawie przepisów oraz opinii organów.

Zakres raport OOŚ jest szczegółowo określony przez ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Oto najważniejsze elementy raportu:

  • opis planowanego przedsięwzięcia, w tym jego szczegółową charakterystykę oraz warunki użytkowania terenu podczas fazy budowy, eksploatacji oraz likwidacji,
  • ocenę elementów środowiskowych oraz przyrodniczych, w szczególności tych objętych ochroną prawną,
  • analizę i ocenę wariantów alternatywnych, uwzględniających uzasadnienie i korzyści dla środowiska,
  • przedstawienie planowanych działań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko lub kompensację przyrodniczą,