Przejdź do treści

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta Informacyjna przedsięwzięcia (KIP) stanowi ważny dokument, który towarzyszy wnioskowi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jej celem jest dostarczenie istotnych informacji dotyczących planowanej inwestycji, które są niezbędne do oceny potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z obowiązującym prawem, przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, są zobligowane do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wymóg ten wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. dotyczącej udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. precyzuje listę przedsięwzięć, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. To rozporządzenie wyznacza konkretne kategorie projektów, które mają potencjalnie istotny wpływ na środowisko.

Nasze opracowanie zawiera pełen kontekst środowiskowy, w którym realizowana jest inwestycja, tak aby było możliwe podjęcie odpowiednich działań w celu minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków dla przyrody i środowiska.      W tym:

· wizję przyrodniczą mając na celu identyfikację istniejących elementów przyrodniczych i ocenę ich wartości oraz wrażliwości. Umożliwia to lepsze zrozumienie oraz uwzględnienie aspektów przyrodniczych podczas realizacji inwestycji

· kompleksowe pozyskanie informacji z odpowiednich Urzędów i Instytucji dotyczących środowiska oraz przyrody. Obejmuje to informacje o ochronie przyrody, zasobach wodnych, geologii, krajobrazie, glebach, zabytkach a także o ewentualnych restrykcjach lub wymogach prawnych,

· niezbędne załączniki, takie jak mapy, plany, fotografie, raporty i inne dokumenty, które uzupełniają i potwierdzają zawarte informacje. Załączniki te stanowią rzetelne i kompleksowe źródło wiedzy na temat planowanej inwestycji i jej wpływu na środowisko.