Przejdź do treści

Ekspertyza botaniczna

Ekspertyza botaniczna stanowi niezwykle istotny etap oceny wpływu inwestycji na środowisko. Jej głównym celem jest precyzyjna identyfikacja zasobów oraz aktualnego stanu szaty roślinnej na obszarze przeznaczonym pod inwestycję. Kluczowym punktem analizy są gatunki roślin objętych ochroną prawną oraz siedliska przyrodnicze Natura 2000. Ponadto w pracach uwzględnia się gatunki widniejące na „czerwonych listach” oraz inne cenne zbiorowiska roślinne.

Inwentaryzacja szaty roślinnej odgrywa kluczową rolę zwłaszcza w przypadku projektów związanych z dużymi obszarami, takimi jak inwestycje drogowe, kopalnie odkrywkowe, budowa gazociągów czy również wszelkie prace zabudowy na obszarach objętych ochroną programu Natura 2000. Ponadto, staje się niezbędna przy inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak elektrownie fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz biogazownie.

Wykonana inwentaryzacja botaniczna umożliwia poznanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na szatę roślinną, co z kolei pozwala na opracowanie skutecznych minimalizacji oraz kompensacji. Współpraca z botanikiem jest zatem kluczowa w przebiegu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W skład ekspertyzy botanicznej wchodzi:

  • opis metodyki przeprowadzonych analiz (inwentaryzacji, prognozowania, wnioskowania); 
  • wyniki inwentaryzacji botanicznej w formie opisowej oraz kartograficznej; 
  • analiza wpływu inwestycji na zidentyfikowane gatunki oraz siedliska przyrodnicze; 
  • opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczenie lub kompensację w przypadku zniszczenia stanowisk gatunków chronionych podczas realizacji prac;

Ekspertyza botaniczna jest niezbędnym elementem karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz raportu oddziaływania na środowisko (OOŚ).