Przejdź do treści

Ekspertyza botaniczna

Ekspertyza botaniczna jest istotną częścią procesu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Jej zadaniem jest identyfikacja zasobów i stanu roślinności na obszarze inwestycji. Skupia się przede wszystkim na gatunkach chronionych lub rzadkich w skali kraju lub regionu. Pełna ekspertyza botaniczna powinna obejmować różnorodne aspekty, takie jak zbiorowiska roślinne, rośliny naczyniowe, mszaki i wątrobowce. Zakres oraz termin przeprowadzenia badań terenowych zależy od charakteru i rodzaju inwestycji. Ekspertyzy

Ekspertyzy botaniczne są szczególnie istotne przy projektach związanych z powierzchniami wielkoobszarowymi, takimi jak inwestycje drogowe, kopalnie odkrywkowe, budowa gazociągów, a także zabudowa na obszarach Natura 2000. Jak również przy inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), takimi jak elektrownie fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz biogazownie. 

 

W skład ekspertyzy botanicznej wchodzi:

  • charakterystyka roślinności, w tym zbiorowiska roślinne, rośliny naczyniowe, mszaki i wątrobowce stwierdzone podczas badań terenowych
  • analiza wpływu inwestycji na zidentyfikowane gatunki oraz obszary chronione
  • określenie działań minimalizujących i kompensacyjnych w przypadku zniszczenia stanowisk gatunków chronionych podczas realizacji prac

Ekspertyza botaniczna jest niezbędnym elementem karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz raportu oddziaływania na środowisko (OOŚ).