Przejdź do treści

Screening przyrodniczy

Screening to wstępne rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych oraz możliwości realizacji inwestycji, w tym określenie czy dane przedsięwzięcie znacząco wpłynie na środowisko. Już na wczesnym etapie pozwala inwestorowi wycofać się z niewłaściwej lokalizacji, która może wymagać na dalszych etapach m.in. całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej. Pozwala on zatem uniknąć inwestorowi straty czasu oraz pieniędzy.

Polega on głównie na analizie studyjnej dostępnych materiałów (m.in. map zasięgu gatunków, publikacji), jak również wizji terenowej, której głównym celem jest weryfikacja walorów przyrodniczych takich jak siedliska przyrodnicze czy gatunki objęte ochroną prawną. Ponadto w ramach analiz identyfikuje się obszary kluczowe (rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000), w których obrębie będzie występowało znacząco negatywne oddziaływanie.